IMAG0445.jpg

Intervjuer: Tarjei Gilje

 

Hvordan fungerer de små fellesskapene i menigheten i dag?

- Mange er enda i en startfase og trenger tid til å finne frem til hva de vil vektlegge i gruppen. Det tar også tid å bli kjent, og la den enkelte finne sin plass. Av de gruppene som har vært over lengre tid har vi inntrykk av at det er mye som fungerer godt, men også at noen trenger hjelp og veiledning for å komme videre og også tenke nytt.

Hvilket ambisjonsnivå mener dere er naturlig med tanke på oppslutning?

- Vi håper at mange skal finne seg til rette i et mindre fellesskap. Og at dette kan skje fordi den enkelte selv opplever å ha behov dette, og ikke nødvendigvis fordi det er et ambisjonsnivå.

Hva er de viktigste gevinstene ved å satse på grupper?

- Det viktigste må være at den enkelte skal oppleve seg ivaretatt. At flest mulig har noen de kan ha en tettere relasjon til. Gruppene kan være et sted der en kan få være sann med livet sitt, et sted der en kan dele erfaringer og hverdagsliv. Sammen kan en søke Gud, en kan oppmuntre hverandre og bekrefte de gaver den enkelte har fått. Gruppene kan også være en "oase" der en bruker tid til å søke Gud og får kraft og styrke til hverdagen . Så gevinsten, (hvis en kan kalle det det )må være trygge, integrerte Guds barn som står oppreist i møte med alt det livet møter oss med.

En del opplever at hverdagen er travel nok som den er, og at de ikke har tid til å være med i en felleskapsgruppe. Hva vil dere si til disse?

- Tror det er viktig at disse finner en gruppe som de opplever kan berike et travelt hverdagsliv. At det ikke blir krav og forventninger, men at en får komme akkurat slik en er og bli akseptert. Så må en gjerne tenke på hvor ofte det er naturlig å møtes og finne tidspunkt som kan passe. Gjerne være kreativ i forhold til dette.

Varierer interessen for å være med i grupper i forhold til alder, kjønn, familiesituasjon? Hvordan kan vi som menighet evt. forholde oss til dette?

- Det gjør det nok. Men dette har vi ikke kartlagt og har oversikt på. Det vi vet er at småbarnsperioden krever at en tenker grupper på en annen måte enn for de godt voksne. På en annen side er det vel også en del av de voksne som ikke velger å være med i gruppe av ulike grunner. Noen kan ha en dårlig erfaring, noen kan synes det blir for tett ,mens andre kanskje ikke har så mange tanker rundt dette med grupper.

I hvor stor grad vil dere legge opp til et felles opplegg for gruppene, med tanke på for eksempel tema?

- Vi kan ikke lage et felles opplegg for gruppene. Vi ønsker mangfold og kreativitet. Vi kan si noe om hva vi mener er viktig å ha med i en samling, men tror at hver gruppe vil finne sin form ved at en lytter til hverandre og gir rom for alle. Det vi kan bidra med er å oppmuntre lederne og i den grad vi har mulighet til det, gi råd og veiledning i forhold til utfordringer de kan oppleve i gruppene.

Hvor ofte bør gruppene møtes?

- Det synes vi hver gruppe selv må bli enig om. Noen velger hver uke, noen annenhver. Dette avhenger av mange ting, Men gruppen kan gjerne opprette en egen facebook profil der de kan ha kontakt med hverandre mellom samlingene.

Hvilke grupper har vi i dag, og hvilke grupper ønsker vi oss?

- I dag har vi ulike grupper. I noen er det stort sett yngre, mens andre har flere generasjoner sammen. Vanskelig å si hvilke grupper vi ønsker, for det må hver enkelt prøve å tenke gjennom. Det kan være familiegrupper – der noen familier møtes regelmessig og der f eks mødrene møtes noen ganger, fedrene noen ganger og så sammen de gangene de kan få barnevakt! Det kan også være grupper med tanke på mentorfunksjon. Felles interesse grupper kan sikker være greit, men på en annen side er det viktig at en kan utfylle hverandre og også bli "slipt" i fellesskapet.

-Vi ønsker også at gruppene kan ta i mot nye . Derfor vil det være viktig at vi etter hver får en oversikt over hva de ulike gruppene fokuserer på slik at nye kan finne plass med tanke på egen livssituasjon og også interesse.

---

Vil du vite mer om cellegruppene? Sjekk HER