Men la meg gi dem videre. Dere får dem i den formen jeg brukte dem – det vil si med mine uthevinger underveis:

14. januar 2007 – ved et av våre medlemmer:

Det er på tide å ta på seg rustningen. Den fulle rustningen.

Folk skal reise seg mot folk. Det kommer kamp nå, kamp og store prøvelser. Men gjennom kampen og prøvelsene vil noe nytt fødes. Som en kvinne som føder vil vekkelsen komme gjennom smerte og offer. Den som ikke gir avkall på sitt eget, tar opp sitt kors og følger etter meg, er med ikke verd.

Det er ! Nå er tiden! slipes sverdene. løftes spydene. stilles siktene. Vær klar! Vær kledd! Vær sterk! Vær modig! Det er nå!

Dere må ikke tenke at jeg har kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

12. februar 2007 – ved et annet medlem

Under lovsangen i går fikk jeg noen inntrykk og ord som jeg deler videre.

Det var en del sanger som gikk på Jesus som konge, og jeg fikk et inntrykk av at Han satt på podiet, og jeg så en dyp kongeblå farge og et septer. Jeg ble også minnet om Løven av Juda og Lammet.

Så fikk jeg ordene: "Ny vekst", og "Se jeg har satt foran deg en åpnet dør", og at Gud har satt sitt stempel på denne menigheten.

4. mars 2007 – ved samme medlem

Det var en fin gudstjeneste, og et sterkt nærvær - fin preken. Da vi satt på gulvet (vi knelte i bønn) i etterkant av talen "så" jeg at det var som vi satt på pløyd jord. Tårene falt ned i jorden. Neste inntrykk var at vi satt mellom modent korn. Jeg bad om et ord, og fikk da Sal 126 5 - 6: "De som sår med gråt, skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd."

18. april 2007 – besøk av gjest fra en annen menighet et annet sted i landet. Brev etterpå:

Jeg opplevde besøket i Kristkirken som utrolig godt, det var balsam for sjelen å være der. Jeg følte allerede da jeg kom inn i salen at der var en sterk salvelse og en stor frihet for Den Hellige Ånd. Gud kjentes så nær!! Jeg fikk en fornemmelse av en sann Jesus-
begeistring blant folk og jeg tror det er en vekkelsesånd over stedet og menigheten. Da jeg sto der kjente jeg at Gud tydelig sa at det var en renhet der som han har behag i.

Jeg har prøvd å skrive ned budskapet så nøyaktig som mulig, men er klar over at enkelte detaljer kan være litt forandret. Men selve budskapet står veldig klart for meg. Jeg håper at det kan oppleves som en oppmuntring og kanskje en bekreftelse på noe dere allerede vet.

Når jeg har vært i bønn før jeg skulle skrive dette ned, føler jeg at Gud vil at jeg presiserer at menigheten skal være et fyrlys for de andre menighetene i byen ved at den er et forbilde i renhet, enhet og kjærlighet, og at den skal være et fyrlys for de som ikke tror.

Her er selve budskapet slik jeg husker det fra søndag:

"Det er en renhet i denne menigheten. Herren vil oppmuntre dere med å si at Han ser denne renheten, Han gleder seg over den og vil takke dere for den. Jeg tror at Gud sier til dere: Ta vare på denne renheten og enheten som er blant dere. Hvis dere gjør det, så skal Han la menigheten bli et fyrlys i byen her. Ikke bare overfor de andre menighetene, men også for de som ikke tror. Når de ser deres renhet, og den enheten og store kjærligheten som er blant dere, skal mange komme til tro. De ser den kjærligheten dere har til hverandre og de skal si: Se hvor de elsker hverandre.

Så hold fast på renheten og enheten som dere har."