Selv tror jeg at det som skjedde i sommer, bare var et nytt vitnesbyrd om en utvikling som har vært i gang lenge. Og det gjelder ikke bare Norge, men hele Vest-Europa og kanskje mer enn det. En av dem som har skrevet og talt mye om dette de siste årene, er Jeff Fountain, en av Youth With A Missions ledere i Europa. Hans ukentlige nyhetsbrev er noe av det mest interessante som ramler inn i min e-postkasse. Via brevet hans i dag havnet jeg på en webside der jeg fant en sammenfatning av situasjonen. Jeg har en mistanke om at Jeff har ført den også i pennen. Det første jeg gjorde, var å kopiere den og sende den til eldsteråd og stab. Her er den med en rask oversettelse:

A SPIRITUAL REVOLUTION IS HAPPENING! (EN ÅNDELIG REVOLUSJON SKJER)
Under the Radar (usynlig for radaren)

A spiritual revolution is happening across Europe today. (En åndelig revolusjon skjer over hele Europa i dag,)
Quietly, under the radar, it is spreading and growing, (stille, usynlig for radaren sprer den seg og vokser,)
shaping the minds and spirits of company executives, schoolchildren educationalists and housewives. (og former tanke og ånd i næringslivsledere, skolebarn, lærere og husmødre.)
It is shaping Europe´s future. (den former Europas fremtid.)

It´s a revival - of old pagan spirituality. (det er en vekkelse – av gammel hedensk åndelighet.)
Yet it´s called the New Spirituality. (Likevel kalles den for den nye åndelighet.)
And it is far more attractive to Europeans than is Islam. (Og den er langt mer tiltrekkende for europere enn islam er.)
Europeans are spiritually hungry again! (Europere er åndelig sultne igjen!)
Perhaps there is more spiritual hunger outside the Church than inside! (Kanskje der er mer åndelig hunger utenfor kirken enn i den!)

The last place many expect to encounter spiritual reality is in the Church. They seek it via Reiki, Yoga, Feng Shui, channelling, Kabbalah, Wicca, goddess worship, holistic healing and a host of other options called, collectively, the New Spirituality. (Det siste sted mange forventer å møte åndelige realiteter er i kirken. De søker de via Reiki, Yoga, Feng Shui, channelling, Kabbalah, gudinnetilbedelse, holistisk healing og en skare av andre muligheter – kollektivt – den nye åndeligheten.)

How then can we be equipped for the opportunities and challenges this revolution presents? (Hvordan kan vi så bli rustet ut for de mulighetene og utfordringene denne revolusjonen representerer?)
What are these opportunities? Who is grasping these effectively? How can we learn from their example? (Hva er disse mulighetene? Hvem møter den effektivt? Hvordan vi lære av det forbildet de er?)
And what if the European Church ignores this challenge, hoping it will just go away...? (Og hva om den europeiske kirken ignorerer denne utfordringen og bare håpe at den vil forsvinne av seg selv?)

Utfordringen
Hva med oss? Er vi rede til å møte en ny tid med en ny åndelighet? Hva kan vi gjøre for å ruste oss til å gripe en anledning som overgår alt vi har opplevd på lange tider.

(Bildet er av Jeff Fountain slik han så ut da jeg møtte ham første gang i 1990-årene).