Innsettelse.jpg

Tekst: Geir Anton Johansen og Tarjei Gilje - for eldsterådet

Håvard har allerede vært i gang i noen uker, og fra eldsterådets side er vi begeistret over å ha Håvard tilbake i staben. Han er rett mann for denne oppgaven, og vi ser frem til å samarbeide enda tettere med ham.

Etter ar Reidar Paulsen og Rolf Helén Iversen gikk av med pensjon i 2008, har menigheten vært uten ansatt forstander. Det har ført til at eldsterådet har måttet ta mer ansvar for det daglige arbeidet i menigheten, i tillegg til at Eldar Eiksund har fått en etter hvert uforholdsmessig stor arbeidsbelastning. Nå blir denne situasjonen endret, og det er vi glade for. Samtidig som Håvard selv er opptatt av å anerkjenne dem som har gått foran ham, er det naturlig at han også får anledning til å utforme tjenesten i forhold til sin egen utrustning. Derfor vil den endelige og mer detaljerte utformingen av stillingsinstruksen foregå i løpet av det kommende året.

Her er det relevant å referere Reidar i Dagen (15.08) der han siterer John Stott: "Kjennetegnet på en autentisk evangelikalisme er ikke ukritisk repetisjon av gamle tradisjoner, men viljen til å undergi enhver tradisjon, uansett hvor gammel, fornyet bibelsk gransking og, om nødvendig, reform." (også tilgjengelig på Basileia.no).

Bønnen og tjenesten med Ordet

Håvards viktigste ansvarsområde skal og må være det de første apostlene kalte "bønnen og tjenesten med Ordet" (Apg 6:4). I Kristkirkens forfatning skriver vi (§7) at hensikten med denne tjenesten er "at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme" (Ef 4,12). Gjennom det skal menigheten som helhet vokse "sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet" (Ef 4,16). Målet for hyrdenes tjeneste for den enkelte i menigheten er "å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus" (Kol 1,28).

Når vi nå faktisk har ansatt Håvard som forstander, er det viktig at disse retningslinjene også får bli praktisk realitet i hans tjeneste. Det må få konsekvenser for ham, og det må få konsekvenser for oss. Vi vil fra eldsterådets side legge til rette for at Håvard selv får bruke nødvendig tid til åndelig fordypning, og vi vil understreke at Håvard først og fremst skal utføre sin tjeneste gjennom å utruste andre. Selvsagt skal han være tilgjengelig for menighetens medlemmer for samtale og forbønn, dette er også en tjeneste han selv har erfaring med og interesse for. Men vi må være nøye med å ikke rette urimelige eller urealistiske forventninger til ham. Håvard er ikke kalt til å være alt i alle, det er det menighetens Herre som er. Som menighetens fremste hyrde skal Håvard aller mest stimulere til åndelig liv blant menighetens medlemmer, slik at de mange gaver og talenter som finnes der får blomstre og utvikle seg. Dette er Håvard svært motivert for, og vi tror også han har gode forutsetninger.

Forkynnelsen av Ordet er den aller viktigste utøvelsen av hyrdetjenesten. Det første året kommer Håvard til å forkynne på gudstjenesten omtrent en søndag i måneden, og være på søndagsskolen en søndag i måneden. Dette er etter Håvards eget ønske, og er også et signal om at han ønsker å gi barnas deltakelse i gudstjenestefellesskapet høy prioritet. Når Håvard og Elisabeth fra høsten 2013 er på plass i Bergen for fullt, vil han også bli mer synlig på talerstolen. Håvard er en begavet og inspirerende forkynner, med omfattende kjennskap til og stor kjærlighet til Guds ord. Vi kjenner oss derfor trygge på at det vil bli servert både variert og næringsrik åndelig kost når Håvard forkynner, til glede og styrke for menigheten.

Noe av det vi har merket de siste fire årene, er at det til tid er har skortet på gjennomføringskraften. Det foreligger gode planer på flere områder, men vi har ikke hatt kapasitet til å få satt dem ut i livet. Nå skal vi heller ikke forvente at Håvard er den som skal gjennomføre alle menighetens drømmer, da får tjenesten hans sannsynligvis heller kort varighet. Men Håvard kan være en igangsetter og en driver i flere viktige prosesser som vil sette sitt tydelige preg på menigheten fremover. Fra strategidokumentet har vi blant annet fremhevet en økt satsing på de små fellesskapene, og på tjeneste for Gud i arbeidslivet. Begge disse områdene vil fortsatt være prioritert, og vi kommer til å utarbeide mer konkrete arbeidsplaner med tidfestede og konkrete mål.

Havard_Elisabeth

Eldsterådet vil fortsette å lede menigheten som et kollegium og Tarjei og Geir Anton vil fortsette som henholdsvis nestleder og leder av eldsterådet frem til nyttår som tidligere vedtatt. Utover høsten, hvor det vil bli flere endringer staben, vil eldsterådet vurdere hva som er mest hensiktsmessig etter dette.

Håvard er 32 år, gift med Elisabeth, har etter fullført videre gående skole avtjent militær førstegangstjeneste på Skjold i Troms, vært elev ved Veien bibelskole, studert til bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, vært ungdomsleder i Kristkirken, og de siste årene jobbet i den jødiske barnehagen i Oslo.