Screen049.jpg

Etter langvarige, grundige og omfattende prosesser vedtok et samlet eldsteråd den 02.04.13 at Kristkirken i Bergen avslutter sitt engasjement som eiermenighet i Veien Bibelskole. I ettertid har henholdsvis tilsynsmann Øivind Augland, Doulos-leder Reidar Paulsen og et samlet diakonråd gitt sin tilslutning til avgjørelsen.

(Uttalelse fra ledelsen på Veien Bibelskole ligger helt til slutt.)

Informasjon fra Kristkirkens eldsteråd om fremtidig engasjement i Veien Bibelskole

I 1999 var Kristkirken i Bergen (KiB) med på å etablere Veien Bibelskole (VB). Menigheten var fra starten av sterkt engasjert i skolens daglige drift, blant annet gjennom medlemmer i sentrale stabsverv, samt gjennom undervisning på skolen. Da skolen ikke hadde statsstøtte de første årene, var KiB også skolens økonomiske hovedbidragsyter i flere år.

Siden 1999 har svært mange mennesker blitt velsignet av VBs eksistens. Både eiermenigheter, elever og andre har nytt godt av VB – og mange kan vitne om VBs positive betydning for deres liv med Gud.

Samtidig er det riktig å si at skolen ikke har vært uten utfordringer i dens 14-årige levetid. I 2004 var skolen nær nedleggelse, og på ett tidspunkt talte KiBs ledelse for at man burde vurdere å legge skolen ned. Daværende rektor Sverre Bjørnhaug gjorde på denne tiden en iherdig innsats for skolens fortsatte drift. Ikke lenge etter fikk skolen statsstøtte, og en ny tid kunne begynne for VB. Skolens stab ble utvidet, og man var ikke lenger like avhengig av eiermenighetene som man hadde vært – skolen sto mer eller mindre på egne bein.

I årene som fulgte utviklet skolens ledelse svært tette bånd og visjoner internt, mens relasjonen til KiB som eiermenighet ble mindre pleiet. KiB på sin side var heller ikke like tette i sin oppfølging som man hadde vært, og i etterpåklokskapens lys er det lett å se at KiBs eierforhold i denne fasen utviklet seg til å bli mer formelt enn reelt.

På grunn av den økte avstanden mellom skolens ledelse og KiBs ledelse var det duket for at miljøene kom til å utvikle seg i noe ulike retninger – noe som også skjedde. Da skolens ledelse følte at ”deres DNA” etter hvert ikke passet sammen med flere av eiermenighetenes DNA, etablerte man – med eiermenigheters velsignelse – i 2008 et menighetsnettverk som het JesusFellesskapet (JF) i forbindelse med en menighetsplanting på Voss. JF ble da også etter hvert med som eiermenighet i VB, og etter en toårsperiode var nesten samtlige i VBs stab medlemmer av JF. Etterhvert har det derfor vært noe vanskelig for eksterne aktører å skille mellom hva som er VB-miljøet og hva som er JF.

Noe av det som har kjennetegnet ”DNA-et” til VB/ JF er dets pionéraktige profil – noe de er helt åpne med – og som også kommer fram på deres hjemmesider. Det har vært liten tvil om at deres DNA har vært spissere enn KiBs noe bredere profil og DNA.

Det er samtidig en kjent sak at det kreves svært god og ydmyk ledelse i offensive, kristen-karismatiske miljøer som primært består av unge mennesker. Det er en krevende øvelse for ledere å være visjonære og nære på samme tid når toget med unge mennesker først er kommet opp i fart. Den ild som brenner i slike miljøer kan som kjent både gi etterlengtet varme – og dessverre – smertefulle brannskader. Flere av VBs ledere har da også i ettertid innsett – og ydmykt erkjent – at de i flere tilfeller ikke har utøvd modent lederskap.

Men underveis i prosessene sto vi som ledere av VBs største eiermenighet overfor tre store utfordringer.

Den ene utfordringen var at VB-elever gjorde seg både fantastiske og smertefulle erfaringer i møte med skolen. Heldigvis er det slik at de fleste som har forlatt (eller blitt værende i) miljøet har følt seg oppbygget og lutret som aldri før. Samtidig er det et faktum at en god del har forlatt miljøet med betydelige svimerker. Mange har med seg begge erfaringer.

Den andre utfordringen var at når KiB som eiermenighet da kjente på et ansvar i forhold til å korrigere kritikkverdige forhold overfor VBs ledelse, så ble den nevnte avstanden mellom miljøene dessverre påtagelig. Det gikk både på hvordan KiB formidlet sin kritikk, og også på hvordan VB mottok den. Her må man kunne si at både KiB og VB har demonstrert stort forbedringspotensial på hvert sitt felt.

Den tredje utfordringen – som da henger sammen med forrige punkt – er at det har vært vanskelig for KiBs ledere å skille mellom hva som har foregått i VB-regi (som KiB har medansvar for), og hva som har foregått i JF-regi (som KiB ikke har samme ansvar for).

Det er i tillegg en kjensgjerning at KiB i de senere årene har hatt svært begrensede stabsressurser. Én av konsekvensene av dette har vært at vi har hatt begrenset kontaktflate med VB, og dermed mangelfull kommunikasjon med VBs ledelse. KiB har dermed også hatt redusert innsikt i VBs liv og virke. I denne perioden har VB/JF og KiB – med hver sine profiler – fortsatt å utvikle seg i forskjellige retninger, samtidig som det har vært noe uforløst i relasjonen mellom miljøene. Det har ikke vært snakk om en skjærende splittelse, men det har vært et vakuum, en usikkerhet og unaturlig stor avstand i forhold til hvilke felles røtter vi faktisk opererer med.

På grunn av dette har begge miljøer ved flere anledninger tatt initiativ til brobyggende tiltak på lederplan. Fra KiBs side ble det lagt ned særlig mye arbeid i 2009. Det er mye godt å si om disse tiltakene, ikke minst om tanken bak dem – men det er nok rett å si at de ikke tilførte miljøene det relasjonsgjennombrudd som man både håpet på og lengtet etter.

Sommeren 2012 bestemte KiBs eldsteråd seg for at det nå var på høy tid å prioritere en etterlengtet opprydning og forsoning mellom KiB og VB, samt få en avklaring rundt spørsmålet om KiBs fremtidige engasjement i skolen. Eldsterådet så på det som en uholdbar situasjon å ha uoppgjorte relasjoner til lederbrødre, samt fortsette med å kun stå som formell eier av en bibelskole der man ikke erfarte at man hadde reell innflytelse. Enten måtte man tyngre inn, eller så måtte man avslutte sitt engasjement. KiB følte også ansvar for å påpeke alvoret i summen av kritikkverdige forhold som har kommet gjennom årene, og ikke bare snakke med VBs ledelse om enkeltepisoder. Slik ønsket vi også på en nær og tydelig måte å ansvarliggjøre dem som ledere – og samtidig gi dem mulighet til å påpeke forhold ved KiB som de mente vi kunne jobbe med.

I løpet av høsten 2012 samlet derfor rådet seg bak en detaljert og datofestet handlingsplan, og på senhøsten startet oppryddende og forsonende samtaler mellom sentrale representanter fra henholdsvis KiBs eldsteråd og VB. Samtalene ble høyt prioritert fra begge hold, og bar preg av gjensidig respekt, rå åpenhet og dyp oppriktighet. Vi gikk rett inn i den vanskeligste materien mellom miljøene, og KiBs representanter skrev følgende i et internt skriv til eldsterådet i kjølvannet av samtalene:

”Undertegnede vil berømme alle involverte parter for deres ydmykhet, sannhetssøken og åpenhet. Dette har vært en seriøs ledertest, og undertegnede vil uttrykke at tilliten til … (navn på VBs representanter) … har økt betraktelig gjennom å erfare den ånd som har preget dem i disse samtalene.”

Det var veldig tydelig for begge parter at denne åpenheten var etterlengtet og befriende, og samtalene viste i klartekst at relasjonene tålte vekten av den direkte og usminkede kommunikasjonen som her var nødvendig. Disse samtalene gav også rådet en del viktige svar på vei inn i neste prosess, som handlet om spørsmålet om fremtidig VB-engasjement.

I de to månedene som fulgte, arbeidet en gruppe bestående av fire personer fra KiB (tre personer fra eldsterådet samt VBs styreleder) med spørsmålet om KiBs fremtidige engasjement i VB. Svært grundige og omfattende vurderinger lå til grunn da denne gruppen den 17.03.13 leverte sin innstilling til resten av eldsterådet om at den beste løsningen for samtlige involverte parter er at KiB avslutter sitt engasjement som eiermenighet i VB fra og med høsten 2013.

02.04.13 gav eldsterådet sin tilslutning til arbeidsgruppens innstilling, og 08.04.13 gjorde diakonrådet det samme. Også Doulos-leder Reidar Paulsen og tilsynsmann Øivind Augland gav sin tilslutning til innstillingen.10.04.13 ble VBs ledelse informert om avgjørelsen, og samme uke ble også de andre eiermenigheters ledere underrettet.

Beslutningen kommer som sagt ut av et massivt historisk materiale, og hviler i hovedsak på følgende argumenter:

  • (noen av) eiermenigheters ulike profiler/DNA’er
  • hva som faktisk er blitt skolens DNA med årene
  • nåværende skolestabs tilknytning til VBs eksisterende profil/DNA
  • KiBs andre tanker om/visjoner for en bibelskole
  • en del ulikheter i (noen av) eiermenigheters teologi og vektlegging
  • kapasitetsmessige hensyn i KiB
  • en realisme i forhold til hvor KiB befinner seg per dags dato
  • gjentatte samarbeidsutfordringer med sentrale aktører i JF
  • hva vi tror er best for Guds rikes fremgang i det store bildet

Eldsterådet opplever på sett og vis avgjørelsen som en slags formalisering av den faktiske relasjon som har vært mellom KiB og VB i mange år.

KiB ønsker samtidig å lage en skriftlig avtale med de eiermenighetene som fortsetter sitt engasjement, om at vi kan ha opsjon på å overta bibelskolelisensen dersom eiermenighetene på et senere tidspunkt ønsker å legge ned skolen. Dette er en løsning som er avklart med menighetens advokat, og som vi regner med er uproblematisk for de aktuelle eiermenighetene.

Det er viktig for eldsterådet å understreke at vi virkelig har bøyd oss for Gud i dette, og vi tror oppriktig at dette er den mest konstruktive – og faktisk mest visjonære (!) – løsningen ut fra slik VB har utviklet seg over tid. Vi tror at begge miljøer vil erfare avklaringen lettende, og at miljøene på hver sin måte nå føler at de kan bruke ”opphengt energi” på andre forhold – til Guds rikes fremgang.

Vi ønsker også selvsagt å fortsette den åpne kontakten vi nå har etablert – og erfart de gode fruktene av – i møte med våre brødre i VB og de andre eiermenighetene. Vi ønsker selv å operere med en type innsyn og åpenhet som inngir tillit, og vi ønsker også å være ”vår brors vokter” i en god og konstruktiv ånd – hovedsakelig til vern og velsignelse overfor de verdifulle menneskene både de og vi blir gitt å tjene gjennom sunt og godt lederskap.

Vi ønsker til slutt å takke Gud for de mange gode fruktene vi har erfart gjennom VB siden oppstarten i 1999, og vi vil understreke at vi av hjertet ønsker å velsigne og be for VB og JF i årene som ligger foran.

Med vennlig hilsen Kristkirkens eldsteråd

Bergen, 23.04.2013

 

Ps. Dette skrivet ble gjennomlest av VBs ledelse før utsendelse til menigheten

Den 17.04 ble skrivet sendt ut til menighetens medlemmer, og den 21.04 hadde KiB menighetsmøte om saken.

Den 22.04 hadde VBs eiermenigheter medlemsmøte, og KiBs beslutning ble protokollført.

 

Uttalelse fra Veien Bibelskole til Kristkirkens menighetsmøte

Vi vil få uttrykke vår takknemlighet til Kristkirken for menighetens viktige bidrag til skolens eksistens og fellesskapet vi har hatt i det å drive skole sammen.

En spesiell takk til Reidar Paulsen, Rolf Helen Iversen og de daværende medlemmene av eldsterådet som vedtok å opprette skolen, samt å garantere for driften inntil vi fikk statsstøtte. Uten dere hadde det i dag ikke vært noen bibelskole som heter Veien!!!

Takk også til alle av Kristkirkens ansatte, ledere og medlemmer som har bidratt med undervisning, styreverv, oppfølging av elever og bønnestøtte for skolen.

Selv om Kristkirken nå trer ut av sitt eierforhold til Veien, så er vi veldig takknemlige for måten menighetens ledelse har håndtert den siste prosessen fram til dette punktet på. Å avslutte samarbeidet med Kristkirken er på mange måter trist og vi gjør ikke det med et lett hjerte. Til det har vi en for lang felles historie med mye godt bak oss. Men situasjonen tatt i betraktning er vi enig i Kristkirkens vurdering i forhold til videre samarbeid om skolen. Takk for åpenhjertighet, ærlighet og raushet fra deres side i prosessen og avgjørelsen.

Dette er verdier som vi ønsker skal prege vår relasjon med Kristkirken videre. Det formelle eierskapet er en ting, men vårt fellesskap som brødre og søstre i Guds ene menighet i Bergen er noe helt annet. Vi ønsker Guds rike velsignelse over Kristkirken og ser fram til å stå sammen med dere i å utbre Hans rike i Bergen og utover, i årene som ligger foran.

For Veien Bibelskole,

Fredrik Skoglund

konst. rektor