• Det er onsdag i dag, og som vanlig på onsdag morgen har jeg vært på bønnemøte. Det vi kaller Pastoralnettet har vært sammen. Vi var sammen i går også, men da til den månedlige samlingen på dagtid. Kanskje noen undres på hva Pastoralnettet er, hva det er som binder sammen pastorer og ledere fra mange menigheter i byen. La meg fortelle litt om det.

  Vi er forskjellige og har forskjellige meninger om mange viktige spørsmål. Der er ingen grunn til å skjule det. Men der er noe som er viktigere enn mye viktig. ”For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme … Og vi har alle fått én Ånd å drikke” (1 Kor 12,13). Dette har vi – amen! – sammen med alle sanne kristne.

  Men fra første stund har Pastoralnettet vært forenet i

  ¤
  bønnen om og troen på vekkelse i Bergen, og 
  ¤ en forpliktelse til å beskytte og verne hverandre mot angrep

  Vekkelse og forvandling
  Troen på vekkelse har vært næret av de mange profetier om Bergen som vekkelsesby og ikke minst de sterke ord om Guds vilje til frelse.

  Denne forventningen gjelder selvsagt at skarer av mennesker skal bli frelst i byen og videre utover den. Men det er også en forventning om forvandling av byen. Det handler både om ”evangeliet” som ”er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror” (Rom 1,17), og proklamasjon av ”dette evangeliet om riket” (Matt 24,14), forkynnelsen av Jesus som frelser og som Herre og konge, som den som vil herske i alle sektorer av byens liv.

  Møtet med Ed Silvoso brakte inn et nytt aspekt. Vi fikk en forsterket bevissthet om at

  ¤ når Gud ser på Bergen, ser han bare én menighet – om enn mange forsamlinger 

  Møtet førte også til det Noralv Askeland uttrykte slik: ”Vi hadde visjonen, vi fikk strategien.” Strategien er det som er kalt bønneevangelisering. Hos oss fikk det denne utformingen:

  ¤ bønnefyrtårn – daglig bønn for naboer, kolleger, klassekamerater 
  ¤ bønnemøter – Pastoralnettets ukentlige bønn for byen og alle dens sektorer 
  ¤ forbedernettet – bønn for byens kristenledere og byen ellers 
  ¤ spesielle felles fremstøt i bønn for byen og proklamasjon av Jesus

  Veien videre
  Pastoralnettet møtes også til månedlige møter og halvårlige retreat. På det siste retreatet var der stor enighet om å fornye arbeidet med bønnefyrtårnene – og legge større vekt på arbeidsplassene. Møtet var også et kall til

  ¤ å legge større vekt enn noen gang på bønn for byens ledere, både de politiske og i alle andre sektorer av byens liv, og på 
  ¤ utruste de kanskje 95 prosent av troende som har sitt viktigste kall utenfor det vi tradisjonelt kaller menighet, til deres tjeneste som ambassadører for Guds rike der han har plassert dem den største del av døgnets våkne timer.

  Å tilhøre Pastoralnettet er å tilhøre en krets av troende brødre som forplikter seg på å

  ¤ Beskytte hverandre 
  ¤ Be for hverandre 
  ¤ Be om vekkelse og forvandling 
  ¤ Være et bønnefyrtårn og arbeide for at andre skal bli det 
  ¤ Prioritere høyt det ukentlige bønnemøtet 
  ¤ Delta på de andre samlingene i nettverket 

  Nettverket er eksklusivt i den forstand at bare de som går inn under forpliktelsene er med; men det er inklusivt den forstand at alle som har en form for pastoralt ansvar og er anerkjent av sin egen menighet i det, og som ønsker å være med og forplikte seg, kan bli med.