Naturvitenskap_og_skaperkraft_-_GAJ.jpg

 

Min families store prosjekt de siste årene har vært bygging av ny garasje. Den er nettopp ferdig med flott skifertak, og det strømmer på med lovord fra naboer, venner og forbipas­serende vi ikke kjenner. Den største gleden har likevel vært underveis å avslutte hver arbeidsøkt med å bare stå og se på og nyte det som er gjort. Kjenner du deg igjen i denne opplevelsen? Det er selvfølgelig ikke tilfeldig - det å glede seg over å ha fått til noe er et resultat av at vi er skapt i Guds bilde. Han har ikke bare gitt oss kreative evner, men også evnen til å finne glede og oppmuntring i å bruke disse slik han selv gjorde det: Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt (1 Mos 1:31).

 

Gud ønsker utvikling

Dette er også min og andres erfaring innen naturvitenskapelig forskning - det er virke­lig fascinerende å se den glød og entusiasme mange forskere legger for dagen når de presenterer sine siste funn og resultater på konferanser og lignende. For meg er dette en kontinuerlig bekreftelse av min overbe­visning om at forskning og teknologiutvik­ling er en sentral del av samfunnsbygging som Gud ikke bare er nøytral i forhold til – han ønsker det. Dette er også sentralt i Loren Cunninghams Verdens viktigste bok, der han skriver om betydningen av at kristne har et bevisst og engasjert forhold til de ulike samfunnsområdene. Et av eksemplene hans er Hans Nielsen Hauge og hans store bidrag til disippelgjøring av Norge som nasjon.

 

Stjerne_gajBibelen forteller ikke hvordan

Vi må tenke rett om dette for å se full utfoldelse av vår evne til å skape - eller drive innovasjon, som det gjerne heter i dag. Hvis vi tenker at det er en motsetning mellom naturvitenskap og tro, så hemmer det oss heller enn å skape forventning. Som naturvitere er vi oppdagelsesreisende i Guds skaperverk, og som kristne ser vi at han hele tiden åpenbarer sin majestet i dette. Mange ikke-troende naturvitere sier også at det må stå en høyere makt bak alt, mens de som er ateister leter etter andre forklaringer. Samtidig må det sies at Bibelen forteller oss at Gud er universets skaper og oppretthol­der, ikke hvordan han har gjort det – like lite som den forteller hvordan han gjør tegn og under. I sum handler dette om ydmyk­het for Gud og skaperverket slik blant annet Albert Einstein uttrykte det: «Sann visdom kommer til hver av oss når vi forstår hvor lite vi forstår om livet, oss selv, og verden rundt oss». Vår Gud er overmåte stor og han avslører sitt skaperverk på de finurlig­ste måter. Blant annet ble radioaktivitet oppdaget ved en tilfeldighet, og penicillin ved et arbeidsuhell. Vår holdning bør være at han har stadig mer «på lager» og ikke konkludere, som sjefen for USAs patentbyrå Charles Duell, gjorde i 1899 etter mange år med en rivende utvikling: «Alt som kan fin­nes opp, er oppfunnet». Materiell velstand er en annen viktig innovasjonshemmer som er for omfattende til å gå mer inn på her.

 CERN_gaj

Relasjoner

Visste du at forskning innen naturvitenskap og teknologi foregår etter bibelske prinsipper? I bunnen ligger det en erkjennelse av at å fremskaffe mer viten om hvordan ting henger sammen og hvordan vi kan bruke kunnskapen til å skape noe nytt, er noe man ikke kan klare alene. Det er parallelt med det Paulus skriver til menigheten i Efesus der han ber om de sammen med de hellige skal få fatte mer av hvem Gud er (Ef 3:18). Forskere leser internasjonale tidsskrifter om eksperimenter og resultater fra andre, og bruker dette i egen forskning for så å slutte ringen ved å publisere sine resultater i de samme tidsskriftene. Dette handler også om at vi er og skal være forskjellige, og bidra på ulikt vis. Et av de største pågående fysikkeksperimentene skjer innen høyenergifysikk på CERN* i Geneve. Dette er mulig gjennom en formidabel innsats fra et team på flere tusen mennesker med mange ulike profesjoner og oppgaver; et helt samfunn der alle sammen bidrar koordinert med ett mål for øyet; å finne mer ut av hvordan Gud har skapt verden.

 

Naturvitenskap, innovasjon og teknologi går sammen som hånd i hanske. Tidlige na­turvitere som Isaac Newton observerte med sine sanser. I dag er vi avhengig av høytek­nologi og avanserte metoder for å observere, både langt ut i verdensrommet, og dypt inn til de minste byggesteiner som er hensikten med CERN. Dette driver frem ny teknologi som i sin tur medfører innovasjon på andre områder eller med andre anvendelser. Visste du at teknologiutvikling knyttet til CERN har ført til mange direkte samfunnsnyttige oppfinnelser, som for eksempel internett og avansert medisinsk utstyr som PET-skanne­re? Dette skjer i stor grad fordi fagfolk med ulik bakgrunn, interesser og tilknytning, leser tidsskrifter eller deltar på konferanser der det er åpenhet om forskningsresultater.

 

GAJUnderlegge seg Guds ordninger

Så spør du kanskje: Er kristne forskere mer innovative enn andre? Selv har jeg fått mer guddommelig åpenbaring om relasjoner og samarbeid enn direkte mot egen forskning. Jeg tror ikke den store forskjellen ligger her, men heller på et kollektivt plan og i hvilken grad bedrifter, byer og nasjoner underlegger seg Guds ordninger. Dette er også kjernen i Cunninghams Verdens viktigste bok. Av­slutningsvis er det en tankevekker at staten Israel med vel 7 millioner innbyggere, bare 60 år gammel, uten naturressurser, omgitt av fiender og i krig siden opprettelsen, fremavler flere nye bedrifter enn større og stabile nasjoner i fred som Japan, Kina, India, Korea, Canada og Storbritannia (Dan Senor og Saul Singer i boken Start-up Nation).

 

Geir Anton Johansen

(Artikkelen ovenfor er tidligere publisert i Mot Målet nr. 5 - 2010
og er gjengitt her med tillatelse)