Instruks for nøkkelbruk og ansvar ved bruk av Kristkirkens lokaler.

Nøkkelinstruks og ansvarsbeskrivelse for brukere av Kristkirkens lokaler

Du er vist stor tillit som innehaver av nøkkelkort til ytterdører og nøkkel til ytre og indre dører i menighetens lokaler. Samtidig hviler det et stort ansvar på deg som bruker.

Denne instruksen og ansvarsbeskrivelsen er laget for å sikre at uvedkommende ikke kommer seg inn i menighetens lokaler og at lokalene brukes til de formål de er tiltenkt.

Ansvaret ditt er først og fremst at du bruker lokalene i samsvar med den oppgave menigheten har i å utbre Guds rike. Lokalene er et viktig redskap for menighetens oppdrag. De fungerer best når alle brukere viser omtanke og ansvarsfølelse for de verdiene lokalene med utstyr representerer.

Her er noen punkter du må rette deg etter:

1. Hvert nøkkelkort har sin egen kode. Den skal læres utenat og ikke oppevares sammen med kortet. Tap av kortet må snarest meldes til Kristkirkens kontor.

2. Nøkkelkort og nøkkel er tildelt deg personlig og kan ikke uten videre lånes bort til andre. Når du ikke lenger trenger nøkkelkort eller nøkkel i forbindelse med tjenesten, skal kort og/eller nøkkel leveres tilbake til kontoret.

3. Ytterdørene skal som hovedregel være låste. Unntak: A) En ytterdør kan være ulåst når det ved døren er postert en tilsynsperson (møtevert, diakon eller lignende) for å holde øye med dem som kommer og går. B) Ytterdøren i øst kan være ulåst i skoletiden (klokken 08:00 – 13:00) de dager bibelskolen har undervisning.

4. I forbindelse med møter og arrangementer er hovedregelen at den som låser opp ytterdør og posterer tilsynsperson der, selv skal låse igjen etter arrangementet. Den som låser opp en ytterdør kan overlate til en annen nøkkelinnehaver å låse når arrangementet er slutt, men må da gjøre en tydelig avtale med den som skal låse igjen. Når en ytterdør er låst, er det mulig å passere ut gjennom dem uten nøkkel eller nøkkelkort ved å trykke på bryter med nøkkelsymbol. Bryteren er plassert mellom ytterdørene.

5. Dersom du åpner vinduer eller nødutgangsdører, må du sørge for at de lukkes igjen før lokalene forlates.

6. Den som sist forlater lokalene etter et arrangement, skal forvisse seg om at lokalene er tomme for mennesker og at lysene er slukket. Når du har låst, skal du kjenne etter at begge ytterdører på vestsiden og begge ytterdører på østsiden av bygningen er i lås. Den døren du passerer ut gjennom skal sjekkes fra utsiden at den er i lås.

7. Enkelte dører inne i lokalene skal normalt være låst. Har du låst opp en dør, skal den også låses igjen etter bruk.

8. Det er viktig at den enkelte bruker av lokalene gjør sitt for å holde dem rene og ryddige. Kast både ditt eget og andres rusk i bosskurvene og tøm avfallet i container utenfor den østlige inngangen når bosskurv begynner å bli full. Se til at toalettene ser pene og velstelte ut. Fyll gjerne med toalettpapir og papirhåndklær ved behov. Påse at bord og stoler står slik de skal. Bring gjenglemte saker til hittegodsstasjonen.

9. Alle nøkkelkortinnehavere skal ha et våkent øye for uregelmessigheter av enhver art i og omkring Kristkirkens lokaler. Åpenbare eller mulige uregelmessigheter skal snarest meldes til en av menighetens ansatte eller til en tilstedeværende diakon.

Nøkkelkortlesere : Kortleser er plassert til høyre for ytterdør. For å låse opp med nøkkelkortet, dras det i pilens retning gjennom spalten på kortleseren. Gult lys vises. Tast din kode. Grønt lys vises og døren er ulåst i noen få sekunder.

Nøkkelbrytere : For å gjøre ytterdør vedvarende ulåst, må du sette nøkkel i nøkkelbryter på innsiden av døren og vri om. Ved ytterdør i vest (forsiden) er nøkkelbryteren plassert til venstre for døren. Grønn lampe lyser når ytterdøren er ulåst. Ved ytterdør i øst (baksiden) er den plassert mellom dørene. Rød lampe lyser når ytterdør er ulåst. Nøkkelbryteren benyttes på tilsvarende måte når ytterdørene skal låses.

Med vennlig hilsen
Diakonrådet