Nøkkelinstruks for brukere av Kristkirkens lokaler

 

Instruksen er laget for å beskytte lokaler med innhold mot ugjerninger.

 

Det viktigste av det viktige

ÿ       Kontroller at ingen har gjemt seg i lokalene når du er siste person ut

ÿ       Kontroller at vinduer er lukket, nødutgangsdører låst og innvendige dører låst når du er siste person ut

ÿ       Kontroller at ytterdørene er låst når det ikke føres kontinuerlig tilsyn med dem

ÿ       Ikke lån vekk nøkkelkort og nøkler

ÿ       Meld straks fra til kontoret ved tap av nøkkelkort eller nøkler

ÿ       Returner nøkkelkort og nøkler til kontoret når du ikke lenger har behov for dem pga endring i tjeneste

 

Du er vist tillit som innehaver av nøkkelkort til ytterdører og nøkkel til ytre og indre dører i menighetens lokaler. Samtidig hviler det et ansvar på deg som nøkkelperson. Lokalene er et viktig redskap for å utbre guds rike. De fungerer best når alle brukere viser omtanke og ansvarsfølelse for de verdiene lokalene med utstyr representerer.

 

Her er detaljene i det du trenger å vite og rette deg etter:

1.      Hvert nøkkelkort har sin egen kode. Den skal læres utenat og ikke oppevares sammen med kortet. Tap av kortet må snarest meldes til Kristkirkens kontor.

2.      Nøkkelkort og nøkkel er tildelt deg personlig og kan ikke uten videre lånes bort til andre. Når du ikke lenger trenger nøkkelkort eller nøkkel i forbindelse med tjenesten, skal kort og/eller nøkkel leveres tilbake til kontoret.

3.      Ytterdørene skal som hovedregel være låste – også under arrangementer – med mindre det føres kontinuerlig tilsyn med hvem som kommer inn. Tips: Sett oppslag på låst ytterdør om hvilket mobilnummer man skal ringe for å få låst opp døren. Husk å fjerne oppslaget etter møtet/arrangementet.

4.      I forbindelse med møter og arrangementer kan ytterdører være ulåste når det føres kontinuerlig tilsyn med dem. Hovedregelen er at den som låser opp ytterdør og posterer møtevert/vakt der, selv skal låse igjen etter arrangementet. Den som låser opp en ytterdør kan overlate til en annen nøkkelinnehaver å låse når arrangementet er slutt, men må da gjøre en tydelig avtale med den som skal låse igjen. Når en ytterdør er låst, er det mulig å passere ut gjennom dem uten nøkkel eller nøkkelkort ved å trykke på bryter med nøkkelsymbol. Bryteren er plassert mellom ytterdørene.

5.      Dersom du åpner vinduer eller nødutgangsdører, må du sørge for at de lukkes igjen før lokalene forlates.

6.      Den som sist forlater lokalene etter et arrangement, skal forvisse seg om at lokalene er tomme for mennesker og at lysene er slukket. Når du har låst, skal du kjenne etter at begge ytterdører på vestsiden og begge ytterdører på østsiden av bygningen er i lås. Den døren du passerer ut gjennom skal sjekkes fra utsiden at den er i lås.

7.      Rom som ikke er i bruk skal være avlåst. Har du låst opp en dør, skal den også låses igjen etter bruk.

8.      Dersom du får mistanke om at en eller flere personer i eller like utenfor lokalene kan ha kriminelle hensikter, skal du snarest melde dette til en av menighetens ansatte eller til en tilstedeværende diakon.

 

Nøkkelkortlesere: Kortleser er plassert til høyre for ytterdør. For å låse opp holdes nøkkelkortet opp mot sensoren. Når du hører et lite pip kan du taste inn din kode. Det høres da et lite klikk og døren er ulåst i noen sekunder.

Nøkkelbrytere: For å gjøre ytterdør vedvarende ulåst, må du sette nøkkel i nøkkelbryter på innsiden av døren og vri om. Ved ytterdør i vest (forsiden) er nøkkelbryteren plassert til venstre for døren. Grønn lampe lyser når ytterdøren er ulåst. Ved ytterdør i øst (baksiden) er den plassert mellom dørene. Rød lampe lyser når ytterdør er ulåst. Nøkkelbryteren benyttes på tilsvarende måte når ytterdørene skal låses.

 

Med vennlig hilsen
Diakonrådet