OM KRISTKIRKEN I BERGEN


Når, hvorfor og hvordan ble Kristkirken stiftet?

Kristkirken i Bergen ble stiftet 3. mars 1994. Stiftelsen skjedde som resultat av en lengre prosess hvor ledelsen i Bergen Frikirke hadde beveget seg i en retning som var vanskelig for landsstyret i Frikirken. Prosessen endte med et veiskille for menigheten - der Reidar Paulsen (som var forstander i Bergen Frikirke fra 1970 til 1994), og medpastor Rolf Helén Iversen - sammen med majoriteten av forsamlingens eldstebrødre - etablerte Kristkirken. Navnet Kristkirken har sin opprinnelse fra en av de eldste kirkene i byen (som stod i 300-400 år rett ved Håkonshallen/Koengen), i tillegg til at det henspeiler på kirkens Herre, Jesus Kristus. 

 

Hvor holder Kristkirken i Bergen til?

Helt siden september 1994 har Kristkirken leid lokaler i Kanalveien 90 på Minde. Menighetnens lokaler ble vesentlig utvidet i 2002, og hovedsalen har nå kapasitet for ca. 1000 personer. 

 

Er Kristkirken tilknyttet et større nettverk?

Kristkirken er med i Doulos-nettverket, som består av ledere og representanter fra 10-15 selvstendige menigheter. I tillegg til jevnlig kontakt, samles vi én gang i året til storsamling på Geilo. Kristkirken er også tilknyttet NORME (Nordisk råd for misjon og evangelisering).

 

Hvordan ledes/ styres menigheten?

Vi tror at menigheter ledes best av team, og inspirert av Bibelen kaller vi hovedlederteamet for eldsteråd. Eldsterådet har ansvaret for menighetens lære og retning, samt at de har et særlig ansvar for at alle i fellesskapet blir sett og fulgt opp på en god måte. Forvaltningsrådet spiller også en viktig rolle – det er et rådgivende og kvalitetssikrende organ som skal støtte staben og avlaste eldsterådet. De har ansvar for å følge opp menigheten som bedrift/ organisasjon, og bidra til at Kristkirken profesjonaliseres, utvikles og opererer i samsvar med gjeldende lovverk. Staben består av noen ansatte og noen frivillig engasjerte. Staben har særlig blikk for den daglige driften av menigheten. Utover dette finnes det lederskap innenfor alle de ulike virkegrenene i menigheten.

 

Hvor mange medlemmer er det i Kristkirken?

Pr. 01.01.18 hadde Kristkirken 539 medlemmer, hvorav 350 var i fullt medlemskap, 44 i begrenset medlemskap og 145 i barnemedlemskap.

 

Hvor mange aktive medlemmer er det i Kristkirken?

"Aktiv" blir jo et definisjonsspørsmål - men rundt regnet er det ca. 400-450 personer som hvert år oppsøker Kristkirken på jevnlig basis. På søndagene er det i snitt ca. 200 personer samlet. 

 

hvordan finansieres menigheten? 

Menighetens viktigste inntektskilde er medlemmenes frivillige gaver. I 2017 utgjorde dette 57 % av all driftsinntekt. Ved siden av dette mottar vi en del inntekter gjennom utleie av våre lokaler - i 2017 utgjorde dette 26 % av all driftsinntekt. De resterende 17 % av driftsinntekten kommer gjennom uventede enkeltgaver, noe offentlig tilskudd og søndagskollekter.

 

Hvilke møtevirksomhet er der i løpet av en uke?

Det er mye møtevirksomhet i løpet av en uke, enten det er i Kristkirkens lokaler eller i hjemmene. Hovedsamlingen er søndag formiddag, men i tillegg samles ungdommene på fredagskveldene, og studentene har også en samling i uken. Hver uke er det også tilrettelagt for ulike bønnemøter, og det er også ”seniortreff” (60+) én gang i måneden. Mange i menigheten er dessuten engasjert med i smågrupper i hjemmene. Vi tenker at både det store og de små fellesskapene er viktig for å kunne vokse i forholdet til Gud, oss selv og andre mennesker. Ved siden av dette arrangerer vi også et par ganger i semesteret konferanser og seminarer av ulike slag, gjerne sammen med noen av de andre menighetene i byen. 

 

Hva kjennetegner en gudstjeneste i Kristkirken?

Se kristkirken.no/gudstjenester

 

Hva mener Kristkirken om Jesus? 

Vi tror og bekjenner at Jesus Kristus lever og er Guds Sønn. Vi tror at han kom til jorden for ca. 2000 år siden for å forene Gud og mennesker. Det gjorde han ved å betale skylden for vår synd, for deretter å invitere oss til evig - og nært - fellesskap med seg.

 

Hva mener Kristkirken om Bibelen? 

Vi tror at Bibelen er Guds ord. Den er således vår rettesnor for tro, lære og liv. 

 

Hvilket forhold har Kristkirken til de andre menighetene i Bergen? 

Vi ser på oss selv som én av mange forsamlinger i Guds ene menighet i byen. Vi tror at Gud ønsker at hans mange barn i byen skal få leve i enhet og nærhet, og stå samlet i beundringen av Ham - og samlet i kjærlighet til vår by. Fordi vi tror dette er av høy verdi for Gud, er det også av høy verdi for oss. Derfor søker vi å bidra til et godt og varmt enhetsklima i Bergen.

 

Er det andre ting du lurer på med Kristkirken? Send gjerne en mail til post@kristkirken.no - eller til en av de som står oppført under kontakt. Vi skal forsøke å få respondert så snart som mulig.