OM KRISTKIRKEN I BERGEN


Hvor holder Kristkirken i Bergen til?

Helt siden september 1994 har Kristkirken leid lokaler i Kanalveien 90 på Minde. F.o.m. årsskiftet 2019/20 vil vi ha tilhold i Slåtthaugvegen 21 på Nesttun - se https://www.kristkirken.no/nyheter/2018/11/14/kristkirken-til-nye-lokaler

Hva ER KristkirkenS TRO og LÆRE?

denne linken står det utførlig om Kristkirkens tro og lære.

Hvor mange medlemmer er det i Kristkirken?

Pr. november 2018 har Kristkirken ca. 550 medlemmer, hvorav ca. 360 er i fullt medlemskap, ca. 70 i begrenset medlemskap og ca. 120 i barnemedlemskap. Rundt regnet er det ca. 400-450 personer (inkl. barn) som oppsøker fellesskapet regelmessig. Av disse er det ca. 130 stykker som har et frivillig engasjement i forsamlingen. På søndagene er det i overkant av ca. 200 personer samlet. 

 

Hva kjennetegner en gudstjeneste i Kristkirken?

Se kristkirken.no/gudstjenester

 

HAr Kristkirken "smågrupper" eller bibelgrupper?

Ja, pr. oktober 2018 er ca. 180 personer i menigheten med i smågrupper i hjemmene. De fleste gruppene samles ca. 2 timer på kveldstid annenhver uke. Gruppene varierer mye med tanke på alder, kjønn og livssituasjon - og mange opplever at disse fellesskapene er verdifulle når man ønsker å vokse i en sunn relasjon til Gud og mennesker.

 

Hvilke ANNEN møtevirksomhet er der i løpet av en uke?

Som det kommer fram av denne siden, er det en del forskjellige ting som skjer i menigheten, bl.a. samles ungdommene på fredagskveldene, studentene har iblant samlinger og annenhver uke er det bønnemøte. Det er også ”seniortreff” (60+) én formiddag i måneden. Ved siden av dette arrangerer vi også et par ganger i året konferanser og seminarer av ulike slag, gjerne sammen med noen av de andre forsamlingene i byen.  

Når, hvorfor og hvordan ble Kristkirken stiftet?

Kristkirken i Bergen ble stiftet 3. mars 1994. Stiftelsen skjedde som resultat av en lengre prosess hvor ledelsen i Bergen Frikirke hadde beveget seg i en retning som var vanskelig for landsstyret i Frikirken. Prosessen endte med et veiskille for menigheten - der Reidar Paulsen (som var forstander i Bergen Frikirke fra 1970 til 1994), og medpastor Rolf Helén Iversen - sammen med majoriteten av forsamlingens ledelse - etablerte Kristkirken i Bergen. Navnet Kristkirken peker hen i mot kirkens Herre - Jesus Kristus, og har da også sin opprinnelse fra en av de eldste kirkene i byen (domkirke og Norges kroningskirke i middelalderen, oppført like ved Håkonshallen på 1100-tallet - revet i ca. år 1530).

 

Er Kristkirken tilknyttet et større nettverk?

Kristkirken er med i Doulos-nettverket, som består av ledere og representanter fra 10-15 selvstendige menigheter. I tillegg til jevnlig kontakt, samles vi én gang i året til storsamling på Geilo. Kristkirken er også tilknyttet NORME (Nordisk råd for misjon og evangelisering).

 

Hvordan ledes/ styres menigheten?

Vi tror at menigheter ledes best av team, og inspirert av Bibelen kaller vi hovedlederteamet for eldsteråd. Eldsterådet har ansvaret for menighetens lære og retning, samt at de har et særlig ansvar for at alle i fellesskapet blir sett og fulgt opp på en god måte. Forvaltningsrådet spiller også en viktig rolle – det er et rådgivende og kvalitetssikrende organ som skal støtte staben og avlaste eldsterådet. De har ansvar for å følge opp menigheten som bedrift/ organisasjon, og bidra til at Kristkirken profesjonaliseres, utvikles og opererer i samsvar med gjeldende lovverk. Staben består av noen ansatte og noen frivillig engasjerte. Staben har særlig blikk for den daglige driften av menigheten. Utover dette finnes det lederskap innenfor alle de ulike virkegrenene i menigheten.

   

hvordan finansIeres menigheten? 

Menighetens viktigste inntektskilde er medlemmenes frivillige gaver. I 2017 utgjorde dette 57 % av all driftsinntekt. Ved siden av dette mottar vi en del inntekter gjennom fremleie av lokalene vi disponerer - i 2017 utgjorde dette 26 % av all driftsinntekt. De resterende 17 % av driftsinntekten kommer gjennom uventede enkeltgaver, offentlig tilskudd og søndagskollekter.

 

Hvilket forhold har Kristkirken til de andre menighetene i Bergen? 

Vi ser på oss selv som én av mange forsamlinger i Guds ene menighet i byen. Vi tror at Gud ønsker at hans mange barn i byen skal få leve i enhet og nærhet, og stå samlet i beundringen av Ham - og samlet i kjærlighet til vår by. Fordi vi tror dette er av høy verdi for Gud, er det også av høy verdi for oss. Derfor søker vi å bidra til et godt og varmt enhetsklima i Bergen.

 

Er det andre ting du lurer på med Kristkirken? Send gjerne en mail til post@kristkirken.no - eller til en av de som står oppført under kontakt. Vi skal forsøke å få respondert så snart som mulig.