OM KRISTKIRKEN I BERGEN
Hvor holder Kristkirken til?

Helt siden september 1994 har Kristkirken leid lokaler i Kanalveien 90 på Minde. F.o.m. årsskiftet 2019/20 vil vi ha tilhold i Slåtthaugvegen 21 på Nesttun - se https://www.kristkirken.no/nyheter/2018/11/14/kristkirken-til-nye-lokaler

Hva ER KristkirkenS TRO og LÆRE?

denne linken står det utførlig om Kristkirkens tro og lære.


Hvor mange medlemmer er det i Kristkirken?

Pr. mai 2019 har Kristkirken ca. 540 medlemmer - hvorav ca. 100 av disse står i barnemedlemskap. Rundt regnet er det ca. 400-450 personer (inkl. barn) som oppsøker fellesskapet regelmessig. Av disse er det ca. 120-140 stykker som har et frivillig engasjement i forsamlingen. På søndagene er det som regel i overkant av 200 personer som samles. 

 

Hva kjennetegner en gudstjeneste i Kristkirken?

Se kristkirken.no/gudstjenester

 

HAr Kristkirken "smågrupper" eller bibelgrupper?

Ja, pr. mai 2019 er ca. 180 personer med i smågrupper i hjemmene. De fleste gruppene samles ca. 2 timer på kveldstid annenhver uke. Gruppenes sammensetning varierer mye - og mange opplever at disse fellesskapene er verdifulle når man ønsker å vokse i en sunn relasjon til Gud og mennesker.


Hvilke ANNEN møtevirksomhet er der i løpet av en uke?

Som det kommer fram av denne siden, er det åpne bønnemøter og diverse ledersamlinger de ukene det ikke er lagt opp til smågrupper.

Her ser du en grafisk fremstilling av menighetens “kjernerytme” - det legges opp til 2 formiddagstimer (søndager) og 2 kveldstimer i uken:

KiBs kjernerytme - vår 2019.jpg

Som det kommer fram av denne siden, er det også en del andre - mer aldersbestemte - ting som skjer regelmessig i menigheten, bl.a. samles ungdommene på fredagskveldene, unge voksne (20+) har regelmessige samlinger - og det er også åpne ”formiddagstreff” én torsdag i måneden. Her er det foreløpig mest seniorene i menigheten som samles (60+).

Ved siden av dette arrangerer vi også et par ganger i året konferanser og seminarer av ulike slag.


Når, hvorfor og hvordan ble Kristkirken stiftet?

Kristkirken i Bergen ble stiftet 3. mars 1994. Stiftelsen skjedde som følge av en lengre prosess der det hadde vokst fram en avstand mellom daværende ledelse i Bergen Frikirke og landsstyret i Frikirken. Prosessen endte med at Reidar Paulsen (hovedpastor, 1970-94) og medpastor Rolf Helén Iversen - sammen med majoriteten av ledelsen i Bergen Frikirke - etablerte Kristkirken i Bergen.

Hvorfor ble menigheten kalt “Kristkirken”?

Navnet Kristkirken peker mot kirkens Herre - Jesus Kristus, og har da også sin opprinnelse fra en av de eldste kirkene i Bergen (domkirke og Norges kroningskirke i middelalderen, oppført like ved Håkonshallen på 1100-tallet - revet i ca. år 1530).

 

Er Kristkirken tilknyttet et større nettverk?

Kristkirken er med i Doulos-nettverket, som består av ledere og representanter fra 10-15 selvstendige menigheter - se www.doulos.no. Kristkirken er også tilknyttet NORME (Nordisk råd for misjon og evangelisering) - se https://www.norme.no/medlemmer/

 

Hvordan ledes/ styres menigheten?

Vi tror at menigheter ledes best av team, og inspirert av Bibelen kaller vi hovedlederteamet for eldsteråd. Eldsterådet har ansvaret for menighetens lære, verdigrunnlag og retning, samt at de har et særlig ansvar for at alle i fellesskapet blir sett og fulgt opp på en god måte.

Forvaltningsrådet er et rådgivende og kvalitetssikrende organ som skal støtte staben og avlaste eldsterådet. De har ansvar for å følge opp menigheten som bedrift/ organisasjon, og bidra til at Kristkirken profesjonaliseres, utvikles og opererer i samsvar med gjeldende lovverk.

Staben består ansatte og (noen av de) frivillig engasjerte. Staben har særlig blikk for den daglige driften og utviklingen av menigheten.

Utover dette finnes det lederskap innenfor alle de ulike virkegrenene i menigheten, og forsamlingen har også en ekstern tilsynsmann som gis jevnlig innsyn i menighetens liv og ledelse.

   

hvordan finansIeres menigheten? 

Menighetens viktigste inntektskilde er frivillige gaver. I 2018 utgjorde dette nærmere 70 % av all driftsinntekt. I tillegg får vi en del inntekter gjennom fremleie av lokalene våre - i 2018 utgjorde dette ca. 22 % av driftsinntekt. De siste 8 % er offentlig tilskudd.

HVA FORVENTER Kristkirken av sine medlemmer? 

denne lenken finner du mer informasjon om medlemskap.

Hvilket forhold har Kristkirken til de andre KIRKENe i Bergen? 

Vi ser på oss selv som én av mange forsamlinger i Guds ene menighet i byen. Vi tror at Gud ønsker at Hans mange barn i byen skal få leve i enhet og nærhet, og stå samlet i beundringen av Ham - og samlet i kjærlighet til byen. Fordi vi tror dette er av høy verdi for Gud, er det også av høy verdi for oss. Derfor søker vi å bidra til et godt og varmt enhetsklima i Bergen.

 

Er det andre ting du lurer på med Kristkirken?

Send gjerne en mail til post@kristkirken.no - eller til en av de som står oppført under kontakt.

Vi skal forsøke å få respondert så snart som mulig.